Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Alpha Beta: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alpha Beta Opleidingen B.V., gevestigd te Rijswijk (Zuid-Holland).

1.2 Opdrachtgever: wederpartij, natuurlijke of rechtspersoon, die aan Alpha Beta een opdracht heeft verstrekt dan wel waaraan Alpha Beta een aanbieding heeft gedaan.

1.3 Opdracht: de overeenkomst tussen Alpha Beta en Opdrachtgever, waaronder het verzorgen van een opleiding, het vervaardigen en leveren van lesmateriaal en/of leveren van diensten zoals advies, examenbegeleiding, etc.

1.4 Opleiding: een door Alpha Beta verzorgde training, her- en bijscholing, studie- of cursusdag dan wel enige andere vorm van opleiding.

1.5 Deelnemer: natuurlijke persoon die zich aanmeldt bij Alpha Beta of door een Opdrachtgever wordt aangemeld ten behoeve van het bijwonen van een Opleiding of examen.

1.6 Lesmateriaal: cursus- of trainingsmateriaal, documentatie, presentatie, handleidingen, certificaten van deelname, diploma’s of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een Opleiding of Opdracht wordt verstrekt.

1.7 Consument: natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Alpha Beta en Opdrachtgever/Deelnemer, waaronder alle overeenkomsten en/of aanbiedingen van Alpha Beta en aanmeldingen met betrekking tot een Opleiding zijn deze voorwaarden van toepassing.

2.2 Indien Opdrachtgever zorgt voor aanmelding van Deelnemer, draagt Opdrachtgever zorg dat Deelnemer met deze voorwaarden bekend is. Opdrachtgever vrijwaart Alpha Beta wanneer Alpha Beta tegenover Deelnemer geen beroep kan doen op deze voorwaarden.

3. Overeenkomst: totstandkoming, wijzigingen en uitvoering

3.1 Alle door Alpha Beta gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3.2. Alpha Beta heeft het recht bepaalde werkzaamheden door haar aan te wijzen personen, waaronder derden worden, te doen uitvoeren.

3.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Alpha Beta aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, waaronder het aanmelden van deelnemers met volledige NAW-gegevens, tijdig aan Alpha Beta worden verstrekt. Indien benodigde gegevens niet tijdig aan Alpha Beta zijn verstrekt, heeft Alpha Beta het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5 Alpha Beta is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door Opdrachtgever..

3.6 Een gestelde termijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alpha Beta zal eerst in verzuim zijn, wanneer zij schriftelijk in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

3.8 Wanneer voor de uitvoering van de Opdracht, het noodzakelijk wijzigingen of aanvullingen door te voeren, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Gevolgen van deze aanpassingen voor prijs, kwaliteit en tijdstip van uitvoering van de werkzaamheden zullen dan worden geregeld.

4. Prijs en betaling

4.1 Alpha Beta is te allen tijde gerechtigd overeengekomen prijzen te wijzigen. In geval van een Consument, is deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van Alpha Beta binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, zonder korting of verrekening.

4.3 Bij niet tijdige betaling, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening, is over de nog openstaande bedragen de vastgestelde wettelijke rente verschuldigd.

4.4 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever of wanneer toepassing een schuldsaneringsregeling ten aanzien van Opdrachtgever wordt uitgesproken, zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

4.6 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten, waaronder de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van schikkingsvoorstellen en het inwinnen van inlichtingen, voor rekening van Opdrachtgever.

4.7 Alle geleverde producten, waaronder lesmateriaal, blijven het eigendom van Alpha Beta tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

5. Juistheid informatie

5.1 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de inhoud en duur van de Opleiding, omvang en technische uitvoering van het Lesmateriaal of andere documentatie, geschieden naar beste weten van Alpha Beta. Geringe afwijkingen in deze opgaven en/of vermeldingen vormen geen grond voor ontbinding, behoudens indien Opdrachtgever een Consument is. Dergelijke geringe afwijkingen vormen nimmer een grond voor schadevergoeding.

5.2 Fouten van geringe aard in het Lesmateriaal of andere door Alpha Beta vervaardigde documentatie, die geen consequenties heeft voor de redactionele inhoud, beeldmateriaal, e.d. kunnen geen reden zijn voor ontbinding, behoudens indien Opdrachtgever een Consument is. Dergelijke geringe fouten vormen nimmer een grond voor schadevergoeding.

6. Toelating Opleiding

6.1 Alpha Beta behoudt zich het recht voor Deelnemers aan de hand van toelatingseisen van een Opleiding niet toe te laten. Alpha Beta zal deze toelatingseisen zo mogelijk al bij haar aanbieding dan wel ruim voor aanvang van de betreffende Opleiding aan Opdrachtgever bekend maken. Bij weigering van een Deelnemer voor een Opleiding zal Alpha Beta het Opleidingsbedrag voor die betreffende Deelnemer niet aan Opdrachtgever in rekening brengen c.q. aan Opdrachtgever restitueren. Toelating geeft geen garantie dat Deelnemer de Opleiding, waartoe hij wordt toegelaten, met succes zal doorlopen c.q. afronden.

6.2 Alpha Beta heeft het recht Deelnemers, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Opleiding belemmeren of schade berokkenen aan mededeelnemers, van verdere deelname aan de Opleiding uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot betaling van het Opleidingsbedrag onverlet.

6.3 Deelnemers dienen zich stipt aan de opgegeven opleidingsdata en –tijden te houden. Alpha Beta is niet gehouden opleidingsdagen ten behoeve van deelnemers te herhalen.

7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Alpha Beta zijn toe te rekenen. Hierbij kan worden gedacht aan stakingen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Alpha Beta afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

7.3 In het geval een overmacht situatie meer dan 30 (dertig) dagen duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst, al dan niet partieel, te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien Alpha Beta bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Alpha Beta voor personen- of letselschade is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van Alpha Beta wordt gedekt, vermeerderd met het eigen risico bedrag van Alpha Beta. Wanneer de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Alpha Beta beperkt tot tweemaal het bedrag van de factuur die Alpha Beta terzake van de Opdracht.

8.2 Onverminderd het bepaalde in 8.1 is Alpha Beta niet aansprakelijk voor enige andere schade, hoe ook genaamd, waaronder schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door Alpha Beta samengestelde onderwijsmateriaal en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de (praktijk)trainingen.

8.3 De in 8.1 en 8.2 opgenomen beperkingen en uitsluitingen gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Alpha Beta of de met de leiding van Alpha Beta belaste werknemers.

9. Annulering

9.1 Bij onvoldoende aanmeldingen – minder dan 50% van de beschikbare opleidingsplaatsen– voor een Opleiding, heeft Alpha Beta het recht deze te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade of kosten. Alpha Beta zal de annulering niet later dan een kalenderweek voor de oorspronkelijk geplande aanvang aan Deelnemers en/of Opdrachtgever meedelen. Reeds betaalde opleidingsgelden zullen worden gerestitueerd.

9.2 Tot 10 werkdagen voor de aanvang van een Opleiding kan kosteloos schriftelijk worden geannuleerd. Wordt korter dan 10 werkdagen voor aanvang van de Opleiding geannuleerd dan is Opdrachtgever het volledige Opleidingsbedrag verschuldigd, behoudens indien Opdrachtgever Consument is. Een Consument is een naar redelijkheid vast te stellen deel van het opleidingsbedrag verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:411 Burgerlijk Wetboek.

10. Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11. Intellectuele eigendom

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden behoudt Alpha Beta zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

11.2 Alle door Alpha Beta verstrekte stukken, zoals lesmateriaal, rapporten, adviezen, beeldmateriaal, software, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Opdracht en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alpha Beta worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

12. Geschillen en Toepasselijk recht

12.1 De rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Alpha Beta en Opdrachtgever c.q. Deelnemer kennis te nemen. Alpha Beta blijft echter bevoegd Opdrachtgever c.q. Deelnemer te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.

12.2 Indien Opdrachtgever c.q. Deelnemer Consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de opdrachtgever zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat Alpha Beta zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

12.3 Op elke overeenkomst tussen Alpha Beta en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.