Privacy

1. Inleiding

Alpha Beta Opleidingen (Alpha Beta) verzamelt en verwerkt gegevens van de bezoekers van haar website, haar deelnemers aan een opleiding, klant, leveranciers en van haar zakelijke relaties (hierna gezamenlijk te noemen: ‘u’). Met deze privacyverklaring beoogt Alpha Beta u te informeren over de wijze waarop wij met de door u (en/of uw apparaat) verstrekte of te verstrekken gegevens omgaan en deze beschermen.

Onderaan de privacyverklaring staat de datum van de laatste actualisatie. Wezenlijke wijzigingen deelt Alpha Beta mee op haar website.

Alpha Beta is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vervult daarmee de rol van ‘verwerkingsverantwoordelijke’ conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Wat doet Alpha Beta

Alpha Beta verzorgt een breed pakket aan opleidingen, waaronder Logistiek, Veiligheid, SIR en SOG-opleidingen.

3. Categorieën (persoons)gegevens

Welke categorieën van (persoons)gegevens kan Alpha Beta verzamelen/verwerken met betrekking tot uw persoon en/of de door u gevolgde opleiding?

a) Verwerking (persoons)gegevens bezoekers van de websiteen deelnemers opleidingen

Wanneer u de website van Alpha Beta bezoekt, verzamelt en verwerkt Alpha Beta uw (persoons)gegevens en die van het apparaat waarmee u de website bezoekt.

Alpha Beta kan (technische) gegevens verzamelen door middel van cookies, logfiles of gelijksoortige technieken. Cookies zijn kleine bestanden die kunnen worden geplaatst op het apparaat waarmee de website van Alpha Beta wordt bezocht. Met behulp van deze cookies kan de getoonde webpagina worden afgestemd op het apparaat (en de software) waarmee de website wordt bezocht, en kan de webbrowser van de gebruiker bijhouden welke webpagina’s zijn bezocht, waardoor de gebruikservaring van de website wordt verhoogd.

Als u de website van Alpha Beta bezoekt, kan Alpha Beta de volgende (technische) gegevens verwerken:

Gegevens rond de door u gebruikte browser en het type apparaat waarmee u de website bezoekt
Uw besturingssysteem
De domeinnaam
Taalinstellingen
Type platform
Datum en tijdstip van uw bezoek op de website
De websites of fora die u naar de website van Alpha Beta hebben verwezen
Gegevens rond zoekopdrachten op de website van Alpha Beta
Een aantal webpagina’s van de website van Alpha Beta bevat contactformulieren waarmee u aanvullende (persoons)gegevens aan Alpha Beta kunt verstrekken. Deze informatie zal vervolgens door Alpha Beta worden verwerkt.

Google Analytics

Alpha Beta maakt gebruik van Google Analytics cookies op haar website, om de kwaliteit en effectiviteit van haar website te verhogen en te verbeteren. Alpha Beta is met Google overeengekomen dat de cookies die door Google op uw apparaat worden geplaatst, alleen (persoons)gegevens verwerken ten behoeve van Alpha Beta, en niet worden verwerkt ten behoeve van (overige diensten van) Google of derden.

Tracking cookies

Alpha Beta maakt gebruik van tracking cookies die door een derde partij worden geplaatst. Voor het plaatsen van deze tracking cookies wordt toestemming gevraagd. De informatie die Alpha Beta verzamelt door middel van tracking cookies zal doelgericht worden gebruikt om specifieke aanbiedingen te kunnen doen.

b) Verwerking van (persoons)gegevensklant,leverancier of zakelijke relatie

Alpha Beta verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van haar klant, leveranciers of zakelijke relaties die met Alpha Beta samenwerken. De volgende (persoons)gegevens kunnen in dat kader door Alpha Beta worden verwerkt:

Naam
Contactgegegevens
Bedrijfsgegevens
Persoonlijke gegevens die direct door u worden verstrekt
Gegevens die verwerkt dienen te worden op basis van wet- en regelgeving
Ter verificatie en ten behoeve van haar zakelijke processen kan Alpha Beta gebruikmaken van andere bronnen – zoals het handelsregister – om gegevens rond haar klant, leverancier of zakelijke relatie te verzamelen en te verwerken, teneinde – onder meer – (identiteits)fraude, witwassen of ongeoorloofde financieringen tegen te gaan.

4. Verwerkingsdoeleinden van persoonsgegevens van klanten

Alpha Beta verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten voor de volgende doelen:

Doel 1: Voor het doen van aanbiedingen voor en/of  verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de   dienstverlening.

Grondslag verwerking: gerechtvaardigd belang Alpha Beta

Doel 2: Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van deelnemers en kandidaten.

Grondslag verwerking: gerechtvaardigd belang Alpha Beta

5. Doorgifte van (persoons)gegevens door Alpha Beta aan derden

Alpha Beta zal (persoons)gegevens slechts op grond van een beperkt aantal doelen met derden delen, zoals in
deze privacyverklaring wordt omschreven. Daarbij gaat het om:

 • het delen van informatie om derde dienstverleners in staat te stellen Alpha Beta te assisteren of
  te ondersteunen in haar dienstverlening;
 • Alpha Beta in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit wet- en
  regelgeving, of om gehoor te kunnen geven aan rechtmatige of gerechtelijke verzoeken gericht
  aan Alpha Beta;
 • de rechten van Alpha Beta jegens contractpartijen, relaties of derden veilig te stellen;
 • bescherming van de rechten en vrijheden van burgers of derden;
 • leveranciers, administratieve dienstverleners, financiële dienstverleners, technologische
  dienstverleners, en zorgvuldig geselecteerde derde partijen in staat te stellen Alpha Beta te
  ondersteunen bij het verifiëren, valideren, verbeteren van informatie en (persoons)gegevens.

De door Alpha Beta verzamelde (persoons)gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende partijen:

 1. U (wanneer u inzage verlangt in de gegevens die van u zijn verkregen)
 2. Nevenvestigingen van Alpha Beta
 3. Financiële dienstverleners zoals accountantskantoren
 4. Dienstverleners van e-mailservices
 5. Providers van administratieve software

Ofschoon Alpha Beta van haar dienstverleners en handelspartijen verlangt – en in enkele gevallen aan haar
dienstverleners en handelspartijen contractueel oplegt – dat deze partijen bij de uitvoering van hun
werkzaamheden de (persoons)gegevens verwerken conform de uitgangspunten en principes van Alpha Beta, is
Alpha Beta niet verantwoordelijk voor het handelen van deze partijen of de wijze van verwerking van
(persoons)gegevens door deze partijen.

In het geval Alpha Beta zou worden overgenomen door of zou fuseren met een derde partij, heeft Alpha Beta het
recht om uw (persoons)gegevens te verstrekken in het kader van deze fusie, overname, verkoop of wijziging van
bestuur. In het onwaarschijnlijke geval van faillissement, surseance van betaling, reorganisatie, of andere
omstandigheden als gevolg waarvan de zeggenschap binnen Alpha Beat op grond van wet- of regelgeving
verschuift buiten de macht of controle van het bestuur, kan Alpha Beta niet instaan voor de wijze waarop uw
(persoons)gegevens worden verwerkt.

6. Bescherming van uw (persoons)gegevens

De veiligheid van uw persoonsgegevens is voor Alpha Beta van belang. Alpha Beta heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de informatie die u ons heeft verstrekt te beschermen. Ofschoon Alpha Beta ernaar streeft om uw gegevens volledig te beschermen, is het mogelijk dat derde partijen zich – buiten de invloed van Alpha Beta – op onrechtmatige wijze toegang verschaffen tot uw (persoons)gegevens of deze gegevens onderscheppen. Alpha Beta kan niet instaan voor de veiligheid van de persoonsgegevens die u naar Alpha Beta zendt. Als u persoonsgegevens aan Alpha Beta toezendt bent u zich bewust van dit risico. Alpha Beta zal u informeren van een inbreuk wanneer dit op grond van wet- en regelgeving of naar de inzichten van Alpha Beta noodzakelijk is.

7. Overdracht van (persoons)gegevens naar derde landen

Alpha Beta verstuurt uw (persoons)gegevens niet naar landen buiten de EU, tenzij dit noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor de (persoons)gegevens zijn verzameld. In dat geval zal Alpha Beta ervoor waken dat uw (persoons)gegevens worden verwerkt conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

8. Bewaartermijnen

Uw (persoons)gegevens worden voor een bepaalde periode bewaard voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Om vast te stellen welke termijnen specifiek worden gehanteerd per verwerking hanteert Alpha Beta de volgende richtlijnen:

a) Alpha Beta hanteert bewaartermijnen met een maximale duur gebaseerd op wet- en regelgeving. Zo worden klant- en transactiegegevens gedurende maximaal twee jaar bewaard, tenzij er een verplichting is om deze gegevens langer of korter te bewaren;

b) Alpha Beta hanteert bewaartermijnen met een minimale duur gebaseerd op wet- en regelgeving. Zo worden financiële gegevens ten minste zeven jaar bewaard met het oog op fiscale regelgeving.

9. De rechten die u kunt uitoefenen

De wijze waarop (technische) data wordt verzameld of gebruikt door de website van Alpha Beta kunt u aanpassen via de instellingen van uw webbrowser. Gebruikers die ervoor kiezen om alle cookies te weigeren van de website van Alpha Beta, zullen mogelijk meer problemen ondervinden met de functionaliteiten van de website. Voor meer informatie over de omgang van Alpha Beta met cookies, verwijzen wij u graag naar ons cookie statement.

In beginsel heeft u het recht om bij Alpha Beta een verzoek in te dienen om inzage te krijgen in uw (persoons)gegevens. Daarnaast heeft u in een aantal gevallen:

 • Een recht tot rectificatie of verwijdering van uw (persoons)gegevens
 • Een recht tot het indienen van een verzoek tot het staken van de verwerking van uw (persoons)gegevens (bijvoorbeeld omdat Alpha Beta deze (persoons)gegevens niet langer nodig zou hebben om het doel van de verwerking te vervullen)
 • Een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens (met betrekking tot bijvoorbeeld direct marketing en als u geen marketingberichten meer van Alpha Beta wenst te ontvangen)
 • Een recht tot dataportabiliteit (wanneer de (persoons)gegevens door u zijn verstrekt op basis van uw toestemming)

In het geval u meent dat uw verzoek ten onrechte is afgewezen of aan uw verzoek onvoldoende invulling is gegeven door Alpha Beta, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacywetgeving).

10. Contactgegevens Alpha Beta

Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verzameling of verwerking van uw (persoons)gegevens kunt u kenbaar maken via het e-mailadres info@Alphabetaopleidingen.nl.